Bono homo Lorenzo

Bono homo Lorenzo intera

Personaggio Storico: Bono homo Lorenzo

Nome: Lorenzo Maestri

Ruolo: Scudiero

Bono homo Lorenzo seduto